Ενημερωτικά

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ) Ρεθύμνης, είναι Ν.Π.Δ.Δ και αποτελεί Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υπόκειται στην εποπτεία του Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας της Κρήτης.

Το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ Ρεθύμνης, πρόσφατα εξοπλίστηκε με ειδικά ποδήλατα υδρο-γυμναστικής και θεραπείας, δημιουργώντας στην πισίνα μια άρτια εξοπλισμένη μονάδα αποκατάστασης!


Σκοπός του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ είναι η παροχή κοινωνικής φροντίδας, προς τα άτομα με αναπηρίες και του περιβάλλοντος τους, αναπτύσσοντας προγράμματα που αποσκοπούν στους παρακάτω στόχους:

» Έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση της φυσικής, νοητικής, ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης των ατόμων με αναπηρίες, με σκοπό τον εντοπισμό και την καταγραφή των εξατομικευμένων αναγκών και δυνατοτήτων κάθε ατόμου και το σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος για την κάλυψη των βιοψυχοκοινωνικών αναγκών του και την παροχή εν τέλει, ολοκληρωμένης κοινωνικής φροντίδας.

» Πληροφόρηση και ενημέρωση των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους για γενικότερα θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία και τις πολιτικές που σχεδιάζονται ή υλοποιούνται σε σχέση με αυτήν και συμβουλευτική εξατομικευμένων αναγκών τους μέσα από υφιστάμενες δομές, φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρίες.

» Παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους και την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

» Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την άμβλυνση και σταδιακή εξάλειψη προκαταλήψεων και στερεοτύπων εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους και την άμβλυνση και σταδιακή εξάλειψη φαινόμενων κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.

» Δικτύωση συνεργασία και συντονισμός με τοπικές υπηρεσίες και δομές κοινωνικής φροντίδας, καθώς και με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ίδιων των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους αλλά και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό, αφενός τη διασφάλιση πλήρους πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους με αγαθά και υπηρεσίες που τους αφορούν και αφετέρου τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη γενική κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες στην γεωγραφική εμβέλεια δράσης του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.ΜΕ.Α. Ρεθύμνης, τα οποία θα τροφοδοτούν το γενικό σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής και τον επαναπροσδιορισμό των συστημάτων κοινωνικής φροντίδας έτσι που να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες ανάγκες με συντονισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο.

» Πρόληψη αναπηριών σε επιμέρους ή σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και εξέλιξης (κινητικό, αντιληπτικό, νοητικό, κοινωνικό, ψυχικό) με παρεμβατικά προγράμματα στην κοινότητα.

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ

1. Υποδοχή-Ενημέρωση: Όταν ένα άτομο με αναπηρία ή ένα συνοδό μέλος επισκέπτεται για πρώτη φορά το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ρεθύμνου, ή επικοινωνεί τηλεφωνικά ή διαδικτυακά, ένα μέλος της Διεπιστημονικής ομάδας (επισκέπτρια υγείας, κοινωνικός λειτουργός ή κοινωνιολόγος) αναλαμβάνει να ενημερώσει τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο για τις υπηρεσίες που παρέχονται και τα τρέχοντα προγράμματα. Η διαδικασία εξυπηρέτησης θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αίτησης του ενδιαφερόμενου.

2. Αίτηση: Ακολούθως, συμπληρώνεται η αίτηση, η οποία υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Μονάδας, και ελλείψει αυτού από τον Πρόεδρο. Στο εγγραφόμενο άτομο με αναπηρίες δίδεται ένας ενιαίος κωδικός αριθμός (για την προστασία του ιατρικού απορρήτου, για διευκόλυνση και του ίδιου και της διαδικασίας απογραφής.

3. Λήψη σύντομου κοινωνικού ιστορικού: Συμπληρώνεται κατόπιν ραντεβού από τον κοινωνικό λειτουργό ή, ελλείψει αυτού, από τον ψυχολόγο, και χρησιμοποιείται τυποποιημένη φόρμα.

4. Λήψη σύντομου ιατρικού ιστορικού: Συμπληρώνεται κατόπιν ραντεβού από τον επισκέπτη υγείας, και χρησιμοποιείται τυποποιημένη φόρμα. Θα γίνεται προσπάθεια το ιατρικό και το κοινωνικό ιστορικό να λαμβάνονται την ίδια μέρα, με ένα και μόνο ραντεβού.

5. Εκτίμηση κινητικής, κοινωνικής λειτουργικότητας και νευροψυχολογικής κατάστασης: Γίνεται κατόπιν ραντεβού από τον φυσιοθεραπευτή ,τον εργοθεραπευτή ή τον ψυχολόγο αντίστοιχα και εστιάζεται στην εκτίμηση της έκτασης και του βαθμού κοινωνικής, κινητικής ή νευρολοψυχολογικής έκπτωσης, με τη χρήση έγκυρων και καταξιωμένων τεστ και συνεκτιμώνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία (αποτελέσματα εξετάσεων κλπ.).

6. Εκτίμηση περιβάλλοντος: Βασίζεται σε επίσκεψη στο σπίτι και σε μέρη όπου διαβιεί ο εξυπηρετούμενος ή με συζήτηση, στο πλαίσιο της λήψης του κοινωνικού ιστορικού. Την ευθύνη αναλαμβάνει ο επισκέπτης υγείας, ο κοινωνικός λειτουργός ή ο ψυχολόγος. Η εν λόγω επίσκεψη θα γίνεται είτε πριν είτε μετά την έναρξη του προτεινόμενου προγράμματος, ανάλογα με την περίπτωση.

7. Συζήτηση και επεξεργασία εξατομικευμένου πλάνου παρέμβασης, από την Διεπιστημονική ομάδα: Για τη σύνταξη του εξατομικευμένου πλάνου παρέμβασης συνυπολογίζονται: α) οι ανάγκες του ατόμου με αναπηρίες και των συνοδών μελών, β) οι δυνατότητες του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ (στελέχωση, τεχνικές δυνατότητες, τρέχοντα προγράμματα, πόροι κλπ.), και γ) οι δυνατότητες ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και αποκατάστασης. Η πρόταση της Διεπιστημονικής Ομάδας θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους, θα έχει αριθμό πρωτοκόλλου εμπιστευτικού εγγράφου, και θα υπογράφεται (απόδειξη) από αυτούς ότι έλαβαν γνώση. Η Διεπιστημονική Ομάδα θα ορίζει, συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους, την ημερομηνία επαναξιολόγησης, με την ολοκλήρωση του παραπάνω προτεινόμενου προγράμματος.

8. Διοικητική εξυπηρέτηση: Οι διοικητικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση σε ζητήματα που έχουν να κάνουμε με βεβαιώσεις, καταβολή αντιτίμων, σχέσεων με τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ.

9. Συμπλήρωση απογραφικού ερωτηματολογίου: Κατά την πρώτη επίσκεψη στο χώρο διαβίωσης, είτε ύστερα από ραντεβού σε μεταγενέστερο χρόνο, συμπληρώνεται το απογραφικό ερωτηματολόγιο, από τον κοινωνιολόγο ή τον κοινωνικό λειτουργό. Στη συνέχεια τα στοιχεία καταχωρούνται σε ειδική βάση δεδομένων, με σκοπό την εξαγωγή και δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν το δημογραφικό προφίλ των εξυπηρετουμένων από τη Μονάδα. Από την διαδικασία εξυπηρέτησης, πλην της παραπομπής σε άλλες υπηρεσίες, αποκλείονται τα ψυχιατρικά περιστατικά.

Το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ Ρεθύμνης, αποτελεί μία πρότυπη μονάδα λειτουργίας, που βελτιώνεται συνεχώς, με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ Ρεθύμνης
Παπανικολάου 23,
Καλλιθέα,
ΤΚ 74100,
Ρέθυμνο

Τηλ. 28310 - 24708

Website: www.hc-crete.gr/kekykamea